سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش  
معاونت پرورشی استان قم  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش  
مدیر کل امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم  
عضو هیات علمی و معاون دانشجویی فرهنگی  
 
 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد  
مدیر گروه حقوق خصوصی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
حقوق خصوصی