تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
 
حقوق خصوصی 
دانشگاه شهید بهشتی 
 
دکترا 
1378 
حقوق خصوصی 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تحقیقات عالی تهران 
 
خارج